Het Maasduinengebied Zuid bestaat hoofdzakelijk uit natuurlijke verhoogde stuifduinen als bijzonder landschappelijke kenmerk. Deze zandruggen vormen de oostgrens van het gebied. In westelijke richting gaan de duinen over in lage zandvlakterrassen met een wijde doorkijk over het rivierenlandschap.

Het bijzondere van het gebied ligt zijn landschappelijke karakteristieken en het feit dat het totale natuurgebied Maasduinen een belangrijke nationale en internationale ecologische schakel vormt tussen Nederland en Duitsland. Het heidegebieden met de stuifduinen hebben op grond van de natuurbeschermingswet de status verkregen van beschermd natuurmonument.

Naast het feit dat deze “groene” schakel van vitaal belang is voor de leefsituatie van planten en dieren (migratieroute edelhert, koudbloedige dieren, foerageer- en overwinteringgebied van kraanvogels) vormt deze “groene schakel” ook een goed fundament voor het (economisch) vermarkten van natuurbeleving en rust.

Maasduinen Zuid wordt in de oost-west-richting doorsneden door beekdalen waarvan de Eckeltse Beek en Roobeek de belangrijkste beken zijn. Dat deze beken zowel feitelijk als potentieel goede condities bieden voor biotopen blijkt uit de aanwezigheid van bevers.

Naast de functie van waterafvoer levert de rivier de Maas ook een substantiële bijdrage aan de specifieke natuurbeleving (plas/ven-dras-situaties).

Bijzonder in het gebied zijn de landschappelijke overblijfselen van de Fossa Eugeniana, een door de Spanjaarden aangelegd kanaal in de 17 eeuw als verbinding tussen Maas en Rijn. In het geheel van militair belang zijn er toen forten gepland waarvan er nu nog enige zichtbaar zijn (fort Hazepoot). Door de aanwezigheid van veel natuur en water en een goede ontsluiting is de recreatiefunctie de belangrijkste economische drager van het gebied.

In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de infrastructuur in de vorm van fiets- en wandelpaden.

De gemeenten completeren dit door aanleg van ondersteunende voorzieningen. Om de ambities van een zo optimale ontsluiting te realiseren in maasduinen zijn de voorbereidingen gestart om een drietal bezoekerscentra (ontvangst en educatie) te bouwen.

De Fietspendelboot die aan weerszijden van de Maas aanlegsteigers heeft verbindt de dorpen in het maasduinengebied.